Transport av farligt gods kräver noggrann uppmärksamhet och strikt efterlevnad av de många regler och föreskrifter som finns. Läs vidare för att utforska de kritiska aspekterna av att transportera farligt gods, från korrekt förpackning och märkning till regler och riktlinjer som varierar beroende på transportmetod.

Vad är farligt gods?

Farligt gods innefattar ämnen och objekt som under transport kan utgöra en fara för människors hälsa, säkerhet, egendom eller miljö. Det inkluderar en rad olika material såsom radioaktiva, explosiva eller frätande ämnen. De här ämnena och föremålen är vanligtvis förbjudna att transporteras internationellt, såvida inte specifika krav och villkor är uppfyllda.

FN:s globala system för klassificering och transport

FN har skapat ett globalt system för klassificering och transport av farligt gods. Det här systemet är grunden för de flesta lokala, nationella och internationella regleringar, och specificerar hur farligt gods ska förpackas, märkas och dokumenteras för att säkerställa en säker transport. Farligt gods delas in i 9 olika klasser, och vissa av klasserna har ytterligare underkategorier.

För att bestämma de risker ett visst ämne eller föremål kan utgöra, genomförs tester. Efter att farorna har identifierats, tilldelas ämnet eller objektet ett UN-nummer, ett korrekt fraktnamn, och ibland en förpackningsgrupp som indikerar risknivån. Den här informationen är obligatorisk i transportdokumentationen för farligt gods.

Transportera farligt gods – hur fungerar det?

Ett stort antal nationella och internationella regler styr hanteringen av farligt gods. De här regelverken är alla baserade på och härstammar från FN:s riktlinjer för transport av farligt gods. Regleringen varierar beroende på vilken transportmetod som används, var i världen du transporterar dina varor och nettovolymen på ditt gods. Olika transportsätt har sina egna specifika riktlinjer och krav för att säkerställa trygg och regelrätt hantering av farliga ämnen och föremål.

Alla tar inte emot farligt gods

När det gäller tågfrakt är farligt gods inte tillåtet. Vissa transportbolag inom flyg- och sjöfrakt tar inte heller emot farligt gods. När du letar efter transportalternativ via båt, är det lättare att boka plats för FCL-sändningar (Full Container Load), där du bokar en hel container till ditt gods och det inte delar utrymme med andra varor.

Frakta i korrekta behållare

För att säkra tillstånd för import av farligt gods och för att minska risken för kostsamma skador, är det avgörande att godset transporteras i behållare som är lämpliga för dess natur. Vissa ämnen eller föremål kan exempelvis kräva användning av tankcontainrar eller kylcontainrar.

Kvantitetsgränser

En mängd vardagsprodukter, såsom parfym, tvättmedel, färgämnen och färger, kan betraktas som “farliga” i transportsammanhang. De här produkterna kräver speciell förpackning och får inte överstiga vissa nettovolymgränser under transport. Det finns dock tillåtelse att transportera farligt gods i småförpackningar utan att behöva följa alla regler för farligt gods.

För varje typ av farligt gods finns det specifika gränsvärden för maximala begränsade och undantagna kvantiteter. Om volymerna inte överskrids, kan reglerna för begränsad och undantagen kvantitet tillämpas.

Korrekt förpackning och märkning – nyckeln till säker transport

När det gäller förpackning och märkning av farligt gods, är det viktigt att följa strikta procedurer för att säkerställa en säker transport. Varje förpackning måste vara typgodkänd, det vill säga att den ska ha klarat obligatoriska tester och kontroller för att bekräfta dess lämplighet för det specifika ämnet som transporteras. Den här typgodkännande märkningen måste visas tydligt på förpackningen.

Vidare ska varje förpackning innehållande farligt gods märkas med den specifika faroklassen, till exempel explosiva, brandfarliga eller giftiga ämnen, tillsammans med dess UN-nummer som identifierar ämnet.

Viktigt är att förpackningen ska vara så tät och hållfast som möjligt för att förhindra läckage eller andra risker under normala transportförhållanden, där förändringar i temperatur, fuktighet och tryck kan uppstå. Slutligen måste farligt gods förses med varningsskyltar som enligt FN:s regler beskriver exakt vad som transporteras, för att upplysa och varna dem som hanterar godset.

Varningssymboler vid transport av farligt gods
Transporter med farligt gods måste märkas enligt FN:s regelverk.

Dokument för transport av farligt gods – en översikt

Det är avgörande att ha korrekt och fullständigt ifylld dokumentation vid transport av farligt gods. Otillräcklig eller felaktig dokumentation kan leda till förseningar i transporten och i vissa fall utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. Enligt lagstiftningen måste en farligt gods-deklaration (DGN/DGD) alltid bifogas vid transport av farligt gods, oavsett transportmetod, om inte annat anges. Personen som ansvarar för att fylla i och signera deklarationen måste ha erhållit lämplig utbildning.

Till det här kommer ytterligare dokument som kan vara nödvändiga, såsom:

  • Säkerhetsdatablad MSDS (Material Safety Data Sheet): När det kommer till export och import av farligt gods behöver du ta fram ett säkerhetsdatablad med bland annat eventuella hälso- och miljörisker. Distributörer och yrkesmässiga användare har rätt att få ett säkerhetsdatablad från dig som tillverkare eller leverantör.
  • Handelsfaktura
  • Avsändarens instruktionsbrev
  • Ursprungscertifikat

Transportera farligt gods med TKL Logistics

När du anlitar TKL Logistics som din speditör, rekommenderar vi lastbilsfrakt vid transport av farligt gods. Vi undviker flygfrakt av säkerhetsskäl, och sjöfrakt är inte lika föredragen på grund av komplexa processer. Det här gör lastbilstransport till ett mer attraktivt alternativ, med en betydligt kortare leveranstid.

Kontakta TKL Logistics idag för att diskutera dina unika fraktbehov och låt oss hjälpa dig att navigera transporter av farligt gods.

Publicerat: 2024-01-18

Läs mer om TKL Logistics Kontakta oss