I takt med att vi står inför en global klimatomställning, blir det allt viktigare att fasa ut fossila bränslen. För att främja denna övergång och öka tillgängligheten av mer hållbara bränslen har ett system kallat ”book and claim” implementerats inom transportsektorn. Nu kan du som kund till TKL Logistics ta del av denna lösning för att åstadkomma utsläppsreduceringar. Fördelarna med book and claim är många, bland annat:

  • Tillgänglig metod för existerande infrastruktur
  • Opåverkade leveranstider
  • Främjande av utveckling för hållbara drivmedel
  • Spårbara och verifierade utsläppsreduktioner

Vad innebär book and claim?

Kort förklarat innebär book and claim att aktörer som vill reducera sina utsläpp har möjligheten att byta ut fossilt bränsle mot ett mer hållbart alternativ och tillgodoräkna sig utsläppsreduktionerna, även i de fall då det mer hållbara bränslet inte går till just deras transporter.

Det här ger en skalbarhet i att tillsätta biobränslen inom transportsektorn och på så sätt uppnå utsläppsreduktioner, även där det i nuläget inte finns en uppbyggd infrastruktur för alternativa drivmedel. Genom book and claim nyttjas också försörjningskedjor specifikt uppbyggda för mer hållbart bränsle, vilket effektiviserar processen och samtidigt minskar klimatpåverkan.

En faktisk förändring

Massbalansprincipen ligger till grund för detta system: eftersom minskningen av utsläpp i atmosfären utgör samma resultat, spelar det mindre roll vid vilken specifik transport som reduktionerna sker. Insättning av mer hållbara bränslen genom book and claim blir därför en tillgänglig metod för att reducera utsläpp inom hela värdekedjan, samtidigt som det främjar hållbar utveckling genom att öka möjligheterna för efterfrågan på alternativ till fossila bränslen.

På detta sätt skiljer sig insättning av mer hållbara bränslen från klimatkompensation: investeringen och utsläppsreduceringen sker inom den reella sektorn medan det också hanterar en av grundorsakerna till utsläppen.

Utsläppsberäkningar och verifiering

Utsläppsreduktionerna beräknas genom att jämföra de potentiella utsläppen av det fossila bränslet och det mer hållbara bränslet. Beroende på transportmodalitet och det insatta bränslet finns det därför olika möjligheter till reduktionsnivåer.

Book and claim medför ett ramverk för att redovisa utsläppsminskningar med en transparent och pålitlig spårbarhet. Utsläppsreduktionerna verifieras av tredje part och kan därefter tillgodoräknas i utsläppsrapporter genom utställda och verifierade reduktioner.

Hur fungerar det?

1. Utsläpp beräknas och önskad reduktion för utsläppsvolym fastställs.

2. Det mer hållbara bränslen allokeras och tankas in på strategiskt utvalda platser.

3. Inköp och utsläppsreducering verifieras av tredje part.

4. Certifikat för reduktionen ställs ut.

Kom åt och reducera utsläpp för scope 3

Book and claim via insättning av mer hållbara bränslen är en lösning till att effektivt komma åt och reducera scope 3-utsläpp. Scope 3 avser utsläpp som ett företag inte direkt kontrollerar men ändå orsakar, ofta nedströms och uppströms, till exempel godstransporter. Läs mer om scope 3 här. Då aktiviteterna ligger utanför den egna verksamhetens kan utsläppen vara komplexa att reducera, men eftersom scope 3 kan utgöra en majoritet av ett företags totala utsläpp av växthusgaser bör de inte försummas.

På TKL Logistics strävar vi efter att kontinuerligt utveckla sätt att, tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, åstadkomma en positiv inverkan och förändring av branschen. Insättning av mer hållbara bränslen är en del av vårt arbete i att skapa förutsättningar för att minska klimatpåverkan och leda vägen mot hållbara transportlösningar.

Vill du komma igång och minska ert klimatavtryck? Har du frågor och funderingar kring hållbara transporter? Kontakta oss!

Publicerat: 2024-04-18

Kontakta oss Läs mer om hållbara transporter här