• SAF – en viktig komponent för att minska flygutsläpp
  • Vi reducerar 15 % av utsläppen för alla våra kunders flygsändningar med DHL Express, via GoGreen Plus
  • Möjligheter till att uppnå större utsläppsreduktioner för era transporter

I takt med att den globala medvetenheten kring klimatfrågan ökar, växer behovet och efterfrågan på hållbara alternativ inom olika industriella sektorer. En sektor som har ställts inför särskilda utmaningar att minska sin miljöpåverkan är flygbranschen. Med dess stora utsläpp av växthusgaser och beroende av fossila bränslen har flyget länge betraktats som en av de största klimatutmaningarna. Som en del av lösningen till detta problem har Sustainable Aviation Fuels, SAF, utvecklats för sektorn.

Vad är SAF?

SAF, även kallat förnybart flygbränsle, är en nyckelkomponent i övergången till ett mer hållbart flygande. Den här typen av bränsle framställs från förnybara källor, som avfall och restprodukter från livsmedelsbranschen samt från jord- och skogsbruk. SAF kan även produceras syntetiskt via en process som använder fossilfri el och återvunnen koldioxid – då kallat syntetiskt hållbart flygbränsle, eller elektrobränsle.

Stor reduceringspotential

Enligt the International Air Transport Association, IATA, har SAF potentialen att minska koldioxidutsläpp med upp till 80 % jämfört med traditionellt flygbränsle. Dessutom förväntar sig IATA att SAF kommer att kunna täcka cirka 65 % av utsläppsreduceringen flygbranschen behöver genomgå för att nå netto noll till 20501. För att göra det här möjligt krävs dock en stor ökning av producerad SAF, och inte minst av syntetiskt hållbart flygbränsle.

Därför bedrivs det nu varierade projekt världen över med syftet att accelerera produktionen. Ett exempel är HySkies, som är ett EU-stöttat projekt med målet att i Sverige starta världens första storskaliga produktion av syntetiskt hållbart flygbränsle, också kallat elektrobränsle2.

Fyra anledningar till att flyga med SAF

1. Uppnå hållbarhetsmål och möta regleringar

SAF innebär en möjlighet att minska flygbranschens direkta utsläpp av växthusgaser avsevärt. Det här är inte bara fördelaktigt för miljön utan även för företag, som genom att nyttja SAF kan minska sina koldioxidutsläpp och därmed både uppnå hållbarhetsmål och möta regleringar.

2. Tillgänglig och hållbar lösning

Medan tillgången till fossila bränslen är begränsad och bidrar till stora klimatförändringar, erbjuder SAF en långsiktigt hållbar lösning. Det här skapar en mer stabil och hållbar energiförsörjning för flygbranschen. En positiv aspekt av SAF är även att det är disponibelt för existerande infrastruktur och flygplan, där SAF idag integreras globalt på flygplatsers bränsledepåer.

3. Efterfrågan bidrar till utveckling

Att investera i SAF kan fungera som en katalysator för innovation och teknologisk utveckling. Genom att öka efterfrågan på förnybart flygbränsle stimuleras investeringar i forskning och utveckling av mer effektiva produktionsmetoder för SAF. Det här kan i sin tur leda till lägre produktionskostnader och ökad tillgänglighet, vilket gör SAF till ett mer attraktivt alternativ.

4. Strategisk vinning

Utöver de miljömässiga och tekniska fördelarna kan SAF också vara en smart affärsstrategi för företag. Genom att visa sitt åtagande för hållbarhet kan företag differentiera sig på marknaden och bygga ett starkare varumärke som attraherar miljömedvetna kunder och investerare.

Ett bredare ansvar för klimatförändringar

I ett samhälle där klimatförändringar är en akut och påtaglig verklighet är det avgörande att vi tillsammans tar ansvar för vår miljöpåverkan och agerar för att minska den. På TKL Logistics vill vi främja och ta initiativ som bidrar till mer hållbara godstransporter. Som en del av detta inledde vi i december 2023 ett samarbete med DHL Express för reducering av utsläpp, via insättning av SAF med deras GoGreen Plus-tjänst. 

Utsläpp från flygsändningar med DHL Express reduceras nu med 15 %

Samarbetet innebär att alla TKL Logistics växthusgasutsläpp från flygsändningar med DHL Express nu reduceras med 15 %. Det här skulle baserat på statistik från år 2022 innebära en årlig reducering på 236 ton CO2e. Det är ungefär lika mycket som 107 flygresor tur och retur till Thailand genererar3.

Våra årliga utsläpp reduceras med 236 ton CO2e, jämförbart med 107 flygresor tur och retur till Thailand.

Som kund till oss finns det möjligheter att välja en större reduktion för era sändningar med DHL Express GoGreen Plus-tjänst. Dessutom erbjuder vi även insättning av hållbart bränsle för andra transportslag. Läs mer här: Minska din leveranskedjas klimatavtryck – TKL Logistics erbjuder alternativ till fossila bränslen.

Gör skillnad, redan idag

Ur ett hållbarhetsperspektiv är till exempel sjöfrakt ett mer fördelaktigt alternativ än flygfrakt, då flygfrakt generellt släpper ut betydligt större andel växthusgaser. Men med vår långa erfarenhet av globala frakter och logistikens komplexitet förstår vi att det inte alltid är möjligt att undvika flygfrakt. Därför inser vi även vikten av att erbjuda möjligheten att reducera sina utsläpp via förnybart flygbränsle.

Vi kan hjälpa dig att jämföra olika fraktalternativ och hitta de mest optimala och effektiva fraktlösningarna för dina behov – oavsett om det rör sig om kostnader, ledtider eller hållbarhet. Kontakta oss på TKL Logistics idag.

Läs mer om hållbarhet Kontakta oss
  1. The International Air Transport Association, Net Zero 2050: sustainable aviation fuels, 2023 https://www.iata.org/en/iata-repository/pressroom/fact-sheets/fact-sheet—alternative-fuels/ ↩︎
  2. Vattenfall, HySkies: Fossilfritt flygbränsle får EU-stöd, 2023, https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2023/hyskies-fossilfritt-flygbransle-far-eu-stod [hämtad 2023-03-12] ↩︎
  3. Stockholm Stad, Resa utanför Stockholm, 2022, https://hallbart.stockholm/resa/resa-utanfor-stockholm/#:~:text=En%20flygresa%20tur%20och%20retur,cirka%201%20ton%20per%20person [hämtad 2024-03-15] ↩︎