En “förnybar diesel” som erbjuder en mer hållbar lösning för dagens dieselfordon och bidrar till betydande utsläppsreduktioner. På TKL Logistics ser vi med optimism på HVO:s roll i övergången till en grönare transportsektor.

Under 2022 minskade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn i Sverige med 10 %, i jämförelse med 20211. Denna positiva utveckling kan till stor del tillskrivas en ökad användning av biodrivmedel. Totalt reducerades utsläppen från transportsektorn samt arbetsmaskiner med 5,5 miljoner ton under 2022, i jämförelse med scenariot där endast fossila bränslen skulle ha använts2.

Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) är ett av de mest framstående biodrivmedlen på marknaden. Det framställs genom en vätebehandlingsprocess av biprodukter från vegetabiliska oljor och animaliska fetter. HVO är kemisk analog med fossil diesel, och kan integreras som ett förnybart alternativ i flertalet av dagens dieseldrivna fordon. Därför refereras HVO ofta till som “förnybar diesel”, givet dess position som ett högkvalitativt substitut till traditionell diesel.

En betydande andel av den kommersiellt tillgängliga HVO:n integreras med fossil diesel i en process känd som “drop-in”, och distribueras sedan vid bränslestationer. Reduktionsplikten påverkar mängden HVO som blandas med den fossila dieseln i Sverige, exempelvis utgjorde HVO 15,6 % av den totala dieselförsäljningen under första halvåret 20233.

Dieselstandarder, som SS 15 54 35:2022 och SS-EN 590:2022, reglerar den maximala mängd HVO som kan integreras med fossil diesel utan att ett särskilt godkännande från fordonstillverkaren behövs.

Det finns även en ren variant av HVO, benämnd som HVO100, där ett sådant godkännande är nödvändigt eftersom den generellt inte uppfyller de specificerade kraven i de tidigare nämnda dieselstandarderna. Istället omfattas HVO100 av standarden SS-EN 15940:2023.

Drivmedelstypernas genomsnittliga klimatpåverkan i relation till deras energiinnehåll.4

HVO spelar en central roll i strävan efter mer hållbara transportlösningar, givet dess kompatibilitet med befintliga dieselmotorer och dess potential att reducera koldioxidutsläpp med så mycket som 90 procent i jämförelse med fossil diesel5. Fram tills att Zero-Emissions Vehicles (ZEV) uppnår en större marknadspenetration ser vi på TKL Logistics positivt på utsläppsminskande komponenter som HVO och följer utvecklingen på marknaden noggrant.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta för att minska era utsläpp? Kontakta oss!

Kontakta oss

  1. Naturvårdsverket, Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser, u.å., https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ [hämtad 2023-09-29] ↩︎
  2. Drivkraft Sverige, Omställningsbarometer juli 2023, 2023. DS-Omstallningsbarometer-juli-2023-final.pdf (drivkraftsverige.se) [hämtad 2023-09-29] ↩︎
  3. Drivkraft Sverige, Omställningsbarometer september 2023, 2023. DS-Omstallningsbarometer-sept-final.pdf (drivkraftsverige.se) [hämtad 2023-09-29] ↩︎
  4. Stockholm Stad, Så beräknas drivmedlens klimatpåverkan, 2022, https://hallbart.stockholm/lar-dig-mer/drivmedel-klimat/drivmedels-klimatpaverkan/, [hämtad 2023-10-20]. ↩︎
  5.  Neste, What is Neste MY renewable Diesel?, u.å. https://www.neste.be/en/neste-my-renewable-diesel-be/product-information [hämtad 2023-09-29] ↩︎