Globalt sett transporteras årligen flera miljarder ton gods, en process som utgör en grundpelare i den internationella ekonomin. Denna omfattande godstransport är emellertid också en betydande miljöbelastning, ansvarig för cirka 8 % av världens totala växthusgasutsläpp. Transport- och logistiksektorn som helhet bidrar till över en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen. För att uppnå målet om noll netto-utsläpp och därmed säkerställa hållbar utveckling till år 2050, är det avgörande att minska utsläppen från transporter med omkring 20 % fram till 20301. Det här understryker behovet av omfattande och omedelbara åtgärder för att minska sektorns miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.


Globala CO2-utsläpp från transporter, uppdelat efter delsektor i ett scenario för Net Zero-utsläpp, 2000-20302.

I strävan efter att uppnå de globala klimatmålen observeras en kontinuerlig framväxt av initiativ, lagstiftningar och regleringar, både globalt, inom EU och i Sverige, som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser. Som en följd av detta har en ökande andel företag börjat publicera miljörapporter och definiera egna klimatmål. En global studie visar att nästan tre av fyra företag har fastställt och redovisar mål för att reducera sina koldioxidutsläpp3. För att standardisera ansträngningarna att minska växthusgasutsläpp har riktlinjer såsom Greenhouse Gas Protocol och ISO 16064 tagits fram. Dessa riktlinjer bidrar till att skapa ett enhetligt globalt ramverk för beräkning och rapportering av utsläpp, vilket främjar koordinerade åtgärder på global nivå.

Företags växthusgasutsläpp kan klassificeras som både direkta och indirekta, och delas vanligtvis in i tre kategorier: scope 1, 2 och 3. Scope 1 avser direkta utsläpp från företagets egna verksamheter, scope 2 omfattar indirekta utsläpp som uppkommer från förbrukningen av inköpt energi och scope 3 innefattar alla övriga utsläpp som är associerade med företagets värdekedja. Ofta utgör scope 3-utsläppen över 70 % av ett företags totala klimatavtryck4, vilket gör dem till en central punkt för framtida redovisnings- och minskningskrav.

Utsläpp av företag fördelat i “Emission Scopes” 1, 2 och 3.

Det finns flera fördelar med att proaktivt beräkna och hantera Scope 3-utsläpp. Genom att identifiera energiintensiva processer och engagera leverantörer i ett samarbete för en mer hållbar leveranskedja, kan företag uppnå betydande kostnadsbesparingar. Dock innebär beräkningen av Scope 3-utsläpp en utmaning, eftersom de uppstår från aktiviteter utanför företagets direkta kontroll.

På TKL Logistics är vi väl medvetna om denna komplexitet och vill göra det enkelt för våra kunder att beräkna sina transportrelaterade utsläpp. I TKL Portalen kan ni se hur stora era sändningars koldioxidutsläpp är totalt, men även hur mycket koldioxid per kilogram gods respektive transportsätt genererat under det senaste året. Förutom att hjälpa dig att beräkna transportrelaterade utsläpp, skapar vi strategier för att effektivt reducera dem. Med vår specialkompetens inom logistik utformar vi skräddarsydda lösningar, anpassade för att möta ditt företags specifika behov. Kontakta oss idag för att utforska hur.

Kontakta oss
  1. International Organization for Standardization, Towards a net-zero logistics sector, 2023, https://www.iso.org/en/contents/news/2023/01/a-net-zero-logistics-sector.html [hämtad 2023-09-29] ↩︎
  2. International Energy Agency, Transport, 2023, https://www.iea.org/energy-system/transport [hämtad 2023-10-09] ↩︎
  3. KMPG International, Big shifts, small steps, 2022, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/10/ssr-executive-summary-small-steps-big-shifts.pdf ↩︎
  4. UN Global Compact Network UK, Scope 3 emissions, u.å., https://www.unglobalcompact.org.uk/scope-3-emissions/ [hämtad 2023-09-29] ↩︎