Leveransvillkor (Incoterms) är en internationell överenskommelse som beskriver vem som betalar vad under transporten.

Säljare och köpare kommer överens om leveransvillkor i samband med att de gör ett avtal och det är alltså något som huvudsakligen berör säljare och köpare. ​Leveransvillkoret ska finnas med på den kommersiella tullfakturan som medföljer försändelsen under transporten, eftersom det även är viktigt i klareringen för tullen och beräkningen av tull- och momskostnader. ​

Klausuler oavsett transportsätt

EX WORKS (EXW) innebär att säljaren levererar varan till köparen när säljaren ställer varan till köparens förfogande på angiven plats, oftast är detta säljarens fabrik eller lager men det behöver inte vara det. Säljaren har vid leveransen ingen skyldighet att lasta varan på ankommande transportmedel och har heller ingen skyldighet att exportdeklarera varan där detta är aktuellt.

FREE CARRIER (FCA) innebär att säljaren levererar varan till köparen på ett av två sätt:

  • I det första fallet, när platsen för avlämnandet är säljarens lokaler är varan levererad när den har lastats av säljaren på köparens transportmedel.
  • I det andra fallet, när platsen för avlämnandet inte är säljarens lokaler är varan levererad när den har kommit fram till denna plats på säljarens transportmedel, är redo för lossning samt tillgängligt för fraktförare eller annan som utsetts av köparen.

Oavsett vilken av dessa två platser för leverans man väljer är detta platsen där risken övergår från säljare till köpare och kostnaderna efter denna punkt är köparens.

CARRIAGE PAID TO (CPT) innebär att säljaren avlämnar varan samt risken till köparen när säljaren överlämnar varan till den förste fraktföraren. Säljaren kan göra detta genom att ge transportören fysisk besittning av varan på det sätt och på den plats som är lämplig för det aktuella transportmedlet. När varan har levererats till köparen på detta sätt garanterar inte säljaren att varan levereras i fullgott skick, eller över huvud taget.  Detta beror på att att risken flyttas från säljare till köpare när varan lämnas över till transportören. Dock måste säljaren avtala om transport av varan till den överenskomna platsen.

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) innebär att säljaren avlämnar varan samt risken till köparen när säljaren överlämnar varan till den förste fraktföraren.  Säljaren gör så genom att överlämna varan till transportören för fysisk hantering på ett lämpligt sätt och en lämplig plats. När varan har levererats till köparen på detta sätt garanterar inte säljaren att varan levereras i fullgott skick, eller över huvud taget. Det är på grund av att risken överförs från säljaren till köparen när varan är levererad till köparen via transportören. Säljaren måste dock se till att varan levereras enligt avtal till den överenskomna destinationen.

DELIVERED AT PLACE (DAP) innebär att säljaren levererar godset samt överför risken till köparen där godset ställs till köparens förfogande från ankommande transportmedel, och görs klart för lossning på utvald plats om en sådan plats är överenskommen. Säljaren är den som står för risken samt kostnaden för transporten fram till destinationen eller till avtalad plats på den platsen. Enligt Incoterms är därför platsen för avlämnande av gods och ankomst till platsen densamma.

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) innebär att säljaren överlämnar godset samt överför risken till köparen när godset har ställts till köparens förfogande, lossats från transportmedlet på den avtalade platsen eller angiva destinationen.  Säljaren är den som står för all risk som kan uppstå i samband med transport och lossning på avtalad destination. Enligt denna regel är avlämnande av gods och ankomst till platsen det samma.  DPU är det enda leveransvillkor som ställer kravet att säljaren är den som skall lossa godset vid avtalad plats. säljaren bör därför säkerställa att det är i stånd att lossa på den nämnda platsen.  Om båda parter anser att säljaren inte ska stå för riskerna och kostnaden för lossning bör DPU-regeln undvikas och DAP-regeln användas instället.

DELIVERED DUTY PAID (DDP) innebär att säljaren har avlämnat godset när det ställs till köparens förfogande, importklarerat, på ankommande transportmedel klart för lossning på den angivna destinationen eller avtalad plats. Säljaren står alla risker, kostnader samt tullformaliteter fram destinationen eller avtalad plats. Säljaren är den som står för all risk som kan uppstå i samband med transport och lossning på avtalad destination. Enligt Incoterms är avlämnande av gods och ankomst till platsen densamma.

Klausuler för sjötransport

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) innebär att säljaren levererar godset vid sidan av fartyget ( tex på kaj eller pråm) i den hamn som köparen utsett. Avlämningen kan också ske när säljaren tillhandahåller en vara som redan avlämnats på detta sätt. Risk och kostnad övergår till köparen när godset avlämnats vid fartygets sida ( tex på kaj eller pråm) i den hamn som köparen utsett, och köparen ansvarar för alla kostnader efter det.

FREE ON BOARD (FOB) innebär att säljaren levererar godset till köparen på det fartyg som utsetts av köparen till den angivna hamnen, eller när säljaren tillhandahåller gods som redan avlämnats på detta sätt. Risken samt kostnaderna övergår till köparen när säljaren avlämnat godset lastat ombord på det fartyg som utsetts av köparen i den angivna hamnen och köparen ansvarar för alla kostnader efter det.

COST AND FREIGHT (CFR) innebär att säljaren avlämnat godset till köparen när godset anlänt till avtalad hamn ej lossat från fartyget. Risken för transporten går över till köparen när godset lastats på fartyget. Avlämningen kan också ske när säljaren tillhanda håller gods som redan avlämnats på detta sätt. Säljaren garanterar inte att godset levereras i fullgott skick, eller över huvud taget. Vid CFR är säljaren inte skyldig köparen att köpa någon transportförsäkring. Köparen ska tydligt informeras om detta så att denna kan överväga att själv köpa en transportförsäkring.

COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) innebär att godset avlämnats till köparen när det har lastats ombord på fartyget eller när säljaren tillhandahåller gods som redan avlämnats på detta sätt. Risken för transporten går över till köparen när godset lastats på fartyget. Säljaren skall dock avtala om försäkringen som täcker köparens risk till lägst Institute Cargo Clauses (C) nivå. Avtalsmöjligheten gällande nivån kvarstår dock och en högre nivå kan således avtalas om.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Incoterms 2020 & (2010), https://www.if.se/foretag/forsakringar/transportforsakring/incoterms-2020