EU mobilitetspaket

Som vi tidigare informerat om så har EU från och med den 1 februari implementerat nya steg i det så kallade mobilitetspaketet, vilket är ett gemensamt regelverk för samtliga länder inom EU.

Syftet som beskrivits är i huvudsak att få tydliga och klara riktlinjer för att skapa förbättrade arbetsvillkor för chaufförer.

Det är förstås glädjande att det finns en gemensam vilja inom EU att förbättra villkoren för chaufförer och skapa bättre löne- och levnadsvillkor, men det kommer inte att ske utan en högre kostnad. Just bättre förhållanden för chaufförer samt ökade skatter och administration är huvudfaktorer som kommer
att påverka prissättningen i framtiden. Tyvärr är kostnadsutvecklingen kantad av stor osäkerhet.

Dessa omfattande anpassningar av lagstiftningen kommer att leda till betydande kostnadsökningar, vilket både EU-kommissionen och åkerier på marknaden bekräftar i sina första rapporter om effekterna.

Med anledning av ovan måste vi, från och med 2022-02-14, införa ett tillägg för att kunna hantera konsekvenserna av steg 1 i mobilitetspaketet, för att i så hög grad som möjligt kunna säkerställa den kapacitet som krävs för att upprätthålla kvalitet och leveranstider. Detta är första steget i ett led av flera kommande, därför måste vi förbehålla oss rätten att löpande uppdatera nivåerna för det som kallas EU mobility package.

Ytterligare information kring mobilitetspaketet finner ni i nedan länkar:

Vi på TKL Logistics arbetar ständigt proaktivt för att hitta lösningar så att påverkan blir så liten som möjligt för våra kunder. Vi uppskattar att åtgärderna för en förbättrad arbetssituation nu genomförs i hela Europa. Detta kommer förhoppningsvis på sikt innebära en ökning av antalet åkerier och chaufförer i branschen.

Om ni har ytterligare frågor kring detta så kontakta gärna er säljkontakt hos oss.

Publicerat: 2022-02-04

Vår kundportal